Žalbe ovde

Najčešća Pitanja

Član 74 (stav1) Zakona za zaštitu ličnih podataka predviđa da:

 

Svi javni organi koji obrađuju lične podatke, treba da pismeno određuju jednog

unutrašnjeg specijalista za zaštitu ličnih podataka.

 

Član 74 (stav 3) Zakona za zaštitu ličnih podataka predviđa da:

 

Službenik za zaštitu podataka će biti zavistan od predsedavajućeg javnog organa. On

ili ona neće imati nikakvu štetu u toku izvršavanja njegovih ili njenih zadataka..

 

 

Član 17 Uredbe br. 02/2011 o oblastima administrativne odgovornosti Kancelarije premijera i ministarstva, predviđa:

 

1.     Ministarstvo je pravno lice koje se predstavlja i rukovodi od strane ministra;

 

2.     Ministarstvo, u tehničkom smislu, podržava delovanje ministra;

 

3.     Ministar je odgovoran za formulisanje politike rada Vlade u vezi sa poslom koji je poveren navedenom ministarstvu, kao i za izvršenje i preispitivanje tih politike rada;

 

4.     Ministarstva se osnivaju radi obavljanja administrativnih poslova, imajući u svom okviru Odeljenja, izvršne agencije ili druge administrativne jedinice koje deluju u ministarstvu;

 

5.     Generalni sekretar ministarstva je najviši državni službenik u ministarstvu i administrativni rukovodilac ministarstva koji direktno izveštava ministru;

 

6.     Generalni sekretar ministarstva rukovodi odgovarajućim jedinicama ministarstva u skladu sa Zakonom br. 03/L-189 o državnoj administraciji Republike Kosova, Zakonom 03/L-149 o civilnoj službi Republike Kosova i drugim zakonskim aktovima i pod-aktovima koji imaju veze sa generalnim sekretarima.

Follow Us on Twitter