Žalbe ovde

Mandat

Uloga, mandat i odgovornosti Državne Agencije za Zaštitu Ličnih Podataka je da se uveri da kontrolori poštuju njihove obaveze oko zaštite ličnih podataka i da se subjekti podataka informišu oko njihovih prava i obaveza u skladu sa Zakonom o Zaštiti Ličnih Podataka.
Državne Agencije za Zaštitu Ličnih Podataka, u nezavisan način uverava internu primenu zakonskih odredba i vodi registar zbirki podataka.

Follow Us on Twitter