Žalbe ovde

Odgovornosti Agencije

Agencija konsultuje Skupštinu Kosova, Vladu, lokalne organe vlasti, druge državne organe i službenike javnih organa vlasti o svim pitanjima u vezi zaštite podataka, uključujući tumačenje i primenu odgovarajućih zakona.


Agencija, takoĎe konsultuje privatne institucije o svim pitanjima u vezi zaštite podataka kada se to zahteva od njega, uključujući tumačenje i sprovoĎenje odgovarajućih pravilnika.

Follow Us on Twitter