Ankohuni këtu

Vizioni


Me qëllim të përmbushjes së misionit , ASHMDHP synon të realizojë këto objektiva në vizionin e vet:

 

1.    Nxjerrja e akteve nënligjore për funksionalizimin e plotë të Agjencisë;


2.    Inspektimet dhe kontrollet;


3.    Thellimi i bashkëpunimit dhe bashkërendimit të punëve me organet dhe institucionet tjera, si dhe me mekanizmat dhe institucionet ndërkombëtare që veprojnë në Republikën e Kosovës;


4.    Ngritja e profesionalizmit për stafin e Agjencisë, funksionalizimi i plotë i strukturës organizative;

 

5.    Fushata njoftuese dhe sensibilizuese për opinionin publik;


6.    Mbajtja e takimeve, konferencave dhe nënshkrimi i marrëveshjeve me karakter Rajonal dhe Ndërkombëtar / bashkëpunimi ndërkombëtar;

Na ndiqni ne Twitter