Ankohuni këtu

NE JU VIJMË NË NDIHMË PËR TË MBROJTUR TË DHËNAT TUAJA PERSONALE !

Kush është subjekti i të dhënave personale?

 

Subjekt i të dhënave personale është secili qytetar të cilit i përpunohen të dhënat e tij personale.

 

Cili është roli i Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale në funkcion të subjekteve të të dhënave personale?

 

Agjencia ofron mbrojtjen e të dhënave personale përmes mbikëqyrjes së zbatimit të rregullave për mbrojtjen e të dhënave personale, siguron që të dhënat personale të përpunohen në mënyrë të paanshme dhe të ligjshme pa e cenuar  dinjitetin e subjekteve. Që të dhënat personale të jenë adekuate, relevante dhe nuk i tejkalojnë  qëllimet për të cilat ato janë grumbulluar dhe/ose përpunuar më tutje. Që të dhënat personale grumbullohen vetëm për qëllime të caktuara, të qarta dhe legjitime dhe nuk mund të përpunohen më tutje në kundërshtim me këto qëllime, të dhënat personale duhet të jenë të sakta dhe të përditësuara. Të dhënat personale mund të ruhen vetëm për aq  kohë sa është e nevojshme për  arritjen e qëllimit për të cilin janë grumbulluar ose përpunuar më tutje.

 

Cilat janë procedurat që duhet ndjekur për realizimin e të drejtës për qasje?

 

E drejta për qasje në të dhënat e tua personale mund të realizohet duke ju drejtuar kontrollorit ku kërkesa mund të parashtrohet gojarisht, me shkrim ose me mjete elektronike. Kontrolluesi brenda  15 dite duhet të ju informoj se ka pranuar kërkesen, ndërsa brenda 30 dite duhet të ju kthej përgjigje. Në rastin kur kontrolluesi nuk kthen përgjigje ju mund ti drejtoheni Agjencisë për realizimin e të drejtës suaj.

 

Çfar procedura ligjore duhet të ndjekë subjekti i të dhënave personale me rastin e shtimit, korrigjimit, bllokimit, asgjësimit, shkatëërimit, fshirjes dhe kundërshtimit?

 

1. Çdo kërkes apo kundërshti mund të parashtohet gojarisht me shkrim, ose me mjete elektronike.
2. Kontrolluesi i të dhënave duhet të shtojë, bllokojë, korrigjojë, asgjësojnë, shkatërrojë apo fshijë të dhëna personale në fjalë, brenda afatit të paraparë me ligj.  Subjekti i të dhënave lajmërohet me shkrim brenda të njejtit afat kohor. 

 

Çfarë  mbrojtje ligjore dhe të drejtat ligjore gëzon subjekti i të dhënave personale?  

 

1.  Subjektet e të dhënave të cilët kuptojnë se të drejtat e tyre të garantuara me ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale  janë shkelur, mund të kërkojnë mbrojtje ligjore për aq kohë sa zgjatë shkelja e tillë, pavarësisht të drejtës së subjektit të të dhënave për konsultim dhe kundërshtim tek Agjencia.
2. Nëse shkelja sipas paragrafit 1 të këtij neni pushon, subjekti i të dhënave mund të
paraqesë padi në gjykatën kompetente për të vërtetuar se shkelja ka ekzistuar, nëse atij ose asaj nuk i është siguruar mbrojtje tjetër ligjore.       


   
Kur ndalohet përkohësisht përpunimi i të dhënave personale
?

 

Subjekti i të dhënave mund të kërkoj nga gjykata deri sa të lëshohet vendimi përfundimtar, që ta detyrojë kontrolluesin e të dhënave, për të ndalur çfardo përpunimi i të dhënave personale në shqyrtim, nëse përpunimi nuk është në kundërshtim me interesin publik e as nuk ka rrezik kundërshtare do t’i bëhej dëm i madh i pariparueshëm.

 


Çfar kufizime dhe përjashtime parasheh Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave Personale?

 

1.Të drejtat e subjektit të të dhënave në mënyrë të veçantë mund të kufizohen me ligj për arsye të:
    1.1.  sigurisë kombëtare;
    1.2.  mbrojtjes kombëtare;
    1.3. sigurisë publike;
    1.4. parandalimit, hetimit, zbulimit dhe ndjekjes së veprave penale, ose shkeljes
           së etikës për profesionet e caktuara;
    1.5. interesit të rëndësishëm ekonomik ose financiar të Republikës së Kosovës
           përfshirë çështjet monetare, buxhetore dhe të taksave;
    1.6. mbikëqyrjes, inspektimit ose funksionimit të rregullt i ndërlidhur qoftë edhe
            rastësisht me ushtrimin e autoritetit zyrtar në rastet e përcaktuara më lartë.
    1.7. mbrojtjes së subjektit të të dhënave ose të drejtat dhe liritë e të tjerëve.

2. Keto masa mund të merren vetëm për aq sa është e nevojshme për arritjen e qëllimit për të cilin kufizimi është dhënë.

 

Si duhet të veproj nëse konsideroj që e drejta ime për mbrojtjen  e të dhënave personale më është shkelur?

 

Ju mund të parashtroni ankesë pranë Agjencisë.  Ankesa mund të parashtrohet gojarisht, me shkrim ose me mjete elektronike.

Na ndiqni ne Twitter